Zážitkový program polytechnické výchovy pro děti předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce představuje zážitkový program polytechnické výchovy pro děti předškolního věku. Děti jsou nenásilnou formou vedeny k tomu, aby si samy, dle vlastního nákresu navrhly a vyrobily vlastní hračku, která ztvárňuje jejich představu. V teoretické části se zabývá charakteristikou hračky a hry, jejím historickým vývojem a autory, kteří hračku ovlivnili. V této části také autor čtenáře seznámí s vývojovými specifiky, termínem polytechnická a zážitková pedagogika. Tématem praktické části je pak již samotný návrh a realizace programu, společně s cíli a motivačními prostředky. Během programu je kladen důraz na individualitu, respektování svého okolí, realizování vlastních fantazijních představ a využití kreativity.
This bachelor thesis introduce you an experience program of polytechnical education for preschool children. Children are trying to design and built their own toy, with cooperation of their mind. Theoretic part includes the characteristic of toys and games, their historic progress and authors whitch were infuenced the world of toys. In this part the author also describe you a developmental specifics, polytechnic terms and term of experience and enjoyment pedagogy. In practic part is describe whole program in each lesson and his aims and motivation resources. Program is focused for individuality od each children, respecting of their environs and realization their own fantasy and using a bit of creativity.
Description
Subject(s)
zážitek, hra, hračka, polytechnická výchova, návrh, fantazie, kreativita, individualita, enjoyment, game, toy, polytechnic education, design, fantasy, creativity, individuality
Citation
ISSN
ISBN