Řízení rizik ovlivňujících činnost společnosti NISAFORM s.r.o.

Title Alternative:Risk Management of the Company NISAFORM s.r.o.
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na řízení rizik ovlivňujících činnost společnosti NISAFORM s.r.o. Jejím cílem je definovat rizika v podniku a navrhnout efektivní způsob jejich eliminace. Teoretická část vymezuje problematiku týkající se rizik, především identifikaci managementu rizik, jeho cílů a základních fází. Teoretická část je pak východiskem pro část praktickou, ve které je nejdříve charakterizována vybraná společnost a následně specifikována možná rizika, která mohou ovlivnit její činnost. Součástí praktické části je dotazníkové šetření. Na základě tohoto šetření byl zjištěn pohled zaměstnanců na řízení rizik vedením společnosti, především jejich názor na řešení zmetkovitosti. Dle sběru dat a provedené analýzy byla navržena opatření k eliminaci stávajících i potenciálních rizik.
This master thesis presents the risk management of the company NISAFORM s.r.o. The aim of the thesis is identification of company risks and suggestion of effective ways how to eliminate them. The theoretical part is focused on defining the issues relating to risks, primarily risk management, its objectives and fundamental stages. This part is the basis for the practical part, which first describes the company and then identified potential risks that may affect its operation. The practical part includes a questionnaire survey based on finding employees look at risk management of the company, specifically focused on the management of scrap. On the basis of gained data and risk analysis are suggested measures to eliminate existing and potential risks.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN