Technologické vady oděvů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vad v oděvní výrobě a jejich vlivem na jakost výrobků. Cílem práce je zhodnotit současnou situaci jakosti v oděvní výrobě a analyzovat konkrétní vady oděvů z podhledu technologického zpracování. Rešerše je zaměřená na jakost v oděvní výrobě, systémy řízení jakosti a vady oděvů. Experimentální část práce se zaměřuje na průzkum oděvních podniků a jejich výroby s ohledem na jakost výrobků a dále analyzuje nejvyskytovanějších vady oděvů. Tato práce přináší poznatky a doporučení pro snížení vad v oděvní výrobě a zlepšení celkového výkonu podniků v tomto odvětví.
This bachelor thesis deals with the issue of defects in garment production and their influence on the quality of products. The aim of the thesis is to evaluate the current situation of quality in garment production and to analyse specific defects of garments from the perspective of technological processing. The review focuses on quality in garment manufacturing, quality management systems and garment defects. The experimental part of the thesis focuses on a survey of garment companies and their production with regard to product quality and further analyses the most common garment defects. This thesis provides insights and recommendations for reducing defects in garment manufacturing and improving the overall performance of enterprises in this sector.
Description
Subject(s)
jakost oděvů, oděvní výroba, řízení jakosti, oděvní vady, technologické vady, vady šití, příčiny vad
Citation
ISSN
ISBN