Inovace a internacionalizace podniků

Abstract
Diplomová práce se zabývá inovačními modely, aktuálními trendy a jejich vzájemným propojením s procesem internacionalizace. Cílem práce je popsání a vyhodnocení inovačních a internacionalizačních aktivit vybraného podniku ve vzájemné souvislosti následované postřehy a doporučeními ze strany autora.V první části se práce sestává z teoretického popisu procesu inovace od prvotní myšlenky až po konečnou implementaci pomocí popsaných inovačních modelů. Dále jsou popsány aktuální inovační trendy s důrazem na automobilový průmysl, ve kterém vybraná společnost působí. V další části jsou popsány formy internacionalizace a její využití v automotive. V části praktické je poté popsána historická i aktuální inovační a internacionalizační činnost podniku následována jejím vyhodnocením a následným doporučením do budoucna.
The diploma thesis deals with innovation models, recent trends and their mutual connection with the process of internationalization. The aim of this work is description and evaluation of innovation and internationalization activities of chosen company followed by observations and recommendations from the author's point of view.The first part of this thesis consists of theoretical description of the innovation process from the first idea to the final implementation supported by described innovation models. Further there are described recent innovation trends with emphasis on automotive industry, in which the chosen company operates. In the next part there are described forms of internationalization and its use in automotive. In practical part are covered both historical and current innovation and internationalization activities of the company followed by its evaluation and subsequent recommendations for the years to come.
Description
Subject(s)
Automotive, digitalizace, globalizace, inovace, internacionalizace, kryptoměny, Automotive, digitalization, globalization, innovation, internationalization, cryptocurrencies
Citation
ISSN
ISBN