Zhodnocení dopadu rostlinné výroby na životní prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem rostlinné výroby v zemědělském podniku Agro Bystřice a. s. a jejím dopadem na životní prostředí. Hlavním důvodem zvolení tohoto tématu byla možnost seznámit se s metodami pěstování cukrové řepy v podniku a zjistit, jaké jsou jejich pozitivní i negativní dopady nejen na životní prostředí, ale i na podnik a jeho okolí. Cílem je vyhodnocení vybrané činnosti rostlinné výroby z environmentálního, ekonomického a sociálního hlediska. V první části jsou popsány jednotlivé pojmy důležité k hodnocení metod a také vztah rostlinné výroby k životnímu prostředí. Aplikační část obsahuje výpočty a slovní zhodnocení na základě teoretických znalostí z první části. V závěru práce jsou shrnuty pozitivní i negativní dopady jednotlivých metod a z výsledných poznatků doporučeny možné budoucí kroky pro podnik Agro Bystřice a. s.
The bachelor thesis deals with the crop production of agriculture company called Agro Bystřice a.s. and its impact on the environment. The main reason for choosing this toppic was the opportunity to get to know methods of growing the sugar beat in this company and to get to know their positive and also negative impacts not only on the environment but also on the company and its surroundings. The aim of the work is to evaluate choosen activity of the crop production from environmental, economical and social point of view. First part of the thesis is about main therms important for evaluating methods and also about relationship of crop production and environment. Applicaton part containts calculations and verbal evaluation based on knowledge from the first part. In conclusion the positive and negative impacts of methods are summarized and from the resulting knowledge are recommended possible future steps for the company Agro Bystřice a. s.
Description
Subject(s)
cukrová řepa, půda, rostlinná výroba, udržitelný rozvoj, zemědělství, životní prostředí, sugar beet, soil, crop production, sustainable development, agriculture, environment
Citation
ISSN
ISBN