Vztah reklamací produkce a údržby zařízení v organizaci

Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací vztahu údržby, výroby a kvality v organizaci. Cílem této práce je za pomocí optimalizace údržby zařízení v organizaci optimalizovat vztah údržby, výroby a kvality. Teoretická část práce se zabývá rešerší aktuálních trendů v oblasti modelů pro prediktivní údržbu, totálně produktivní údržbu a popisuje vztah Průmyslu 4.0 a údržby zařízení. Praktická část se věnuje identifikaci rizikových strojních součástí a navrhuje optimalizaci údržby těchto součástí v dané organizaci.
The diploma thesis deals with the optimization of the relation of maintenance, of production and of quality in the organisation. The aim of this work is to optimize the relationship of maintenance, production and quality in the organisation with optimization of equipment maintenance. The theoretical part deals with the research of current trends in the field of predictive maintenance models, totally productive maintenance and describes the relationship between Industry 4.0 and equipment maintenance. The practical part deals with the identification of hazardous machinery parts and proposes optimization of maintenance of these components in the organisation.
Description
Subject(s)
Údržba, prediktivní údržba, TPM, kvalita, snímače, CEZ, reklamace, Maintenance, Predictive maintenance, TPM, Quality, Sensors, OEE, Complaints
Citation
ISSN
ISBN
Collections