Marketingová komunikace destinace Lomnice nad Popelkou a okolí

Abstract
Cílem práce je návrh marketingové komunikace ve vztahu k jedné z oblastí Českého ráje a to města Lomnice nad Popelkou a okolí. V teoretické části jsou představeny základní komunikační prvky, online marketingové nástroje ve vztahu k cestovnímu ruchu a také samotný obor - cestovní ruch, se zaměřením na historický vývoj všeobecný a souvislosti lokálního rázu důležité pro zkoumanou oblast. Praktická část představuje turistické aktivity a akce v oblasti Lomnice nad Popelkou a aktuální komunikační systém koordinovaný místním TIC. Na základě dotazníku, který byl autorem připraven, jsou stanoveny konkrétní možnosti zlepšení marketingové komunikace v online i offline formě, přesnějšího cílení této komunikace na základě poznání cílové skupiny a návrh implementace pro reálné využití v praxi.
The aim of this work is to design marketing communication in relation to one of the areas of the Český ráj, namely the town of Lomnice nad Popelkou and surroundings. The theoretical part introduces the basic communication principles, online marketing tools in relation to tourism and also the tourism industry in global with a focus on the historical development and the context of the local character important for the researched area. The practical part presents tourist activities and events in the area of Lomnice nad Popelkou and the current communication system coordinated by the local TIC. Based on the questionnaire, which was prepared by the author, there are specified concrete possibilities of improving marketing communication in both online and offline form, more precise targeting of this communication based on the knowledge of the target group and proposal of implementation for real use in practice.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, marketingová komunikace, Lomnice nad Popelkou, online marketingová komunikace, propagace, Communication tools, marketing communication, Lomnice nad Popelkou, online marketing communication, promotion, tourism
Citation
ISSN
ISBN