Návrh software pro řídicí systém řezacího stroje

Abstract
Diplomová práce se zabývá inovací stroje HYDRO-SAG ve firmě Ligranit a.s, který je určen k řezání kamene o rozměrech několika metrů. Úvodní část práce je věnována analýze stroje. Na základě provedené analýzy byly navrženy potřebné datové struktury a vytvořeny řídicí algoritmy, pro jednotlivé režimy chodu stroje. Poslední část práce je věnována operátorskému rozhraní, které bylo vytvořeno formou vizualizace pro dotykový panel ve vývojovém prostředí Automation Studio od firmy B&R.
The thesis deals with innovation machine HYDRO-SAG in company Ligranit Inc., which is designed for cutting stone, measuring several meters. The introductory part is devoted to the analysis the machine. On the basis of this analysis were designed necessary data structures and developed control algorithms for different modes of operation of the machine. The last part is devoted operator interface that was created through a touch panel for visualization development environment Automation Studio from B & R.
Description
Subject(s)
Řídicí systém, PLC, stavový diagram, Automation Studio, strukturovaný text, vizualizace, Control system, PLC, status diagram, Automation Studio, structured text, visualization
Citation
ISSN
ISBN