Artefiletika jako nástroj posílení tvořivosti u dětí předškolního věku

Abstract
Diplomová práce, s názvem: Artefiletika jako nástroj posílení tvořivosti u dětí předškolního věku, je zaměřena na tvorbu, realizaci a vyhodnocení programu, jež posiluje tvořivost dětí. Zabývá se vývojem dítěte, tvořivostí, artefiletikou a jejím vlivem na rozvoj dítěte. Dělí se na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se objektivně věnuje určujícím pojmům celé práce. Mezi tyto pojmy patří: vývoj dítěte a jeho charakteristika, tvořivost a artartefilatika. Artefiletika představuje reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy. Neméně důležitý je vývoj dětské kresby, možnost výběru a užití výtvarných technik. Praktická část má osvětlit možnosti využití artefiletiky za účelem rozvoje tvořivosti dětí předškolního věku s využitím metodických řad výtvarných technik. Účelem této práce je informovat o tom, jak cenné může být zapojení artefiletiky do výchovy a vzdělávání dětí v předškolním věku.
The diploma thesis, entitled: Artefiletics as a tool to support creativity in preschool children, is focused on the creation, implementation and evaluation of a program that strengthens children's creativity. It deals with the child's development, creativity, artefiletics and its influence on the child's development. It is divided into two basic parts - theoretical and practical.The theoretical part objectively deals with the defining concepts of the whole work. These concepts include the child's development and characteristics, creativity and artefacts. Artefiletics represent a reflective, creative and experiential conception of education and upbringing. Equally important is the development of children's drawing, the choice and use of art techniques. The practical part is to shed light on the possibilities of using artefiletics in other to develop the creativity of preschool children using methodical series of art techniques. The purpose of this work is to inform about how valuable the involvement of artefiletics can be in the upbringing and education of preschool children.
Description
Subject(s)
vývojová psychologie dítěte, rozvoj dětské kresby, výtvarné techniky, tvořivost, artefiletika, child a development psychology, development of children's drawing, art techniques, creativity, artefiletics
Citation
ISSN
ISBN