Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím statistických metod jako nástrojů řízení lidských zdrojů v podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii managementu a řízení lidských zdrojů. Praktická část se potom zaměřuje na dotazníkové šetření v dané společnosti. Cílem práce je zhodnotit aktuální stav řízení lidských zdrojů v této nejmenované společnosti a navrhnout zlepšení, která povedou k vyšší motivaci a výkonnosti zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci také společnost rádi doporučí dalším potenciálním zaměstnancům nebo také zákazníkům.
The theses deals with using of statistical methods as a tool for human resource management. The theoretical part focuses on theory of management and human resource management. Practical part then focuses on survey in this company. The target of this theses is to evaluate current state of human recource magement in this company that wish tu remind anonymous and propose improvements that will lead to better motivation and performance of the employees. Satisfacted emploeyees will likely recommend this company to other potencial emploeyees or customers.
Description
Subject(s)
Dotazník, management, lidské zdroje, spokojenost zaměstnanců, statistika, výzkum, Survey, management, human resources, employee satisfaction, statistics, research
Citation
ISSN
ISBN