Implementace numerického modelu podzemního proudění v objektově orientovaném programovacím jazyce.

Title Alternative:Implementation of a numerical model of groundwater flow in an object oriented programming language.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce bylo vytvoření programu pro modelování podzemního proudění pomocí objektově orientovaného jazyka. Výchozím bodem byl již existující program, psaný pomocí jazyka C strukturovanou formou. Na začátku práce je uveden stručný úvod do problému modelování proudění kapalin a objektově orientovanému návrhu programu. Po vysvětlení obecných pojmů následuje popis konkrétní realizaci programu. Nejprve se zaměříme na činnosti programu, průběh výpočtu a komunikace programu s okolím. Dále je věnována pozornost jednotlivým třídám, navrženým k řešení zadaného problému, především pak jejich metodám. Konec práce je věnován srovnání nového a původního programu. Srovnání je provedeno jednak pomocí programu GMSH, kterým jsou vypočtené výsledky převedeny do grafické podoby, tak i porovnáním obsahu souborů jako textu.
The main goal of this bachelor thesis is to create a programme for groundwater flow modelling using an object-oriented approach. The starting point was the already existing programm written in the programming language C in a structured form. At the beginning there is a brief introduction to the problem of groundwater flow modelling and concepts of the object-oriented programming. After the explanation of the basic terminology we will focus on the specific implementation of the programmme. At first, we will focus on the programme functions, calculation phases and programme communication with its environment. Then, we will pay attention to the individual classes created to solve the problem, mainly to their methods. The end of this thesis concentrates on the comparison of the newly created programme with the original one. This comparison is carried out not only by the programme GMSH, which transfers the calculated results into a graphic form, but also by a comparison of the file content as a text.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD;
Subject(s)
proudění podzemní vody, puklinové prostředí, groundwater flow, fractured rock
Citation
ISSN
ISBN