Studium permanentních magnetů

dc.contributorChaloupek Tomáš, Ing. : 57079
dc.contributor.advisorSlavík Lubomír, Ing. Ph.D. : 55629
dc.contributor.authorJaroš, Jakub
dc.date.accessioned2019-04-01T11:37:20Z
dc.date.available2019-04-01T11:37:20Z
dc.date.committed2018-5-14
dc.date.defense2018-6-12
dc.date.submitted2017-10-10
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato práce shrnuje mé pokusy při úpravách průtokoměrů využívajícíchmagnetickou indukci a to nahrazením cívek permanentnímimagnety. První kapitola se věnuje vysvětlení obecného pojmu magnetismus,jeho vzniku, vlastnostem, permanentním magnetům jakozdrojům magnetického pole a v poslední řadě teorii průtokoměrůvyužívajících především Maxwellovy zákony. Druhá kapitola seznamujese simulačním softwarem Comsol Multiphysics a to nejens jeho možnostmi, ale také historií a značnou univerzálností použitís možností spolupráce s řadou dalších softwarů. Dále práce v Comsolu,kde je navrhováno a optimalizováno umístění, tvar, velikosta materiál permanentních magnetů včetně porovnání nasimulovanýchhodnot magnetické indukce s naměřenými a zhodnocenímhomogennosti magnetického pole. Ve čtvrté kapitole jsou výsledkylaboratorního testování teoretických výsledků z předešlé kapitolypři reálném proudění vodivé kapaliny průtokoměrem. V závěru jeshrnutí výsledků a zodpovězení otázky, která byla položena již přizadání práce, a to zda je možné nahradit cívky vytvářející střídavémagnetické pole permanentními magnety vytvářející neměnné poles velkou výhodou odpadnutí nutnosti napájení cívek a snížení energetickénáročnosti s napájením pouhých měřicích a komunikačníchobvodů.cs
dc.description.abstractThis work summarizes my attempts to modify magnetic inductionflow meters by replacing coils with permanent magnets. Thefirst chapter deals with the explanation of the general concept ofmagnetism, its origin, properties, permanent magnets as sourcesof magnetic field and, last but not least, the theory of flowmetersusing Maxwell's laws in particular. The second chapter introducesthe Comsol Multiphysics simulation software, not only with itscapabilities, but also with the history and versatility of using itwith collaboration with a variety of other softwares. Furthermore,the work in Comsol, where the location, shape, size and magnet ofpermanent magnets is designed and optimized, including the comparisonof the simulated magnetic induction values with measuredand the homogeneity of the magnetic field. The fourth chapterpresents the results of laboratory testing of the theoretical resultsfrom the previous chapter, when the flow of the conductive liquidis actually flow through the flowmeter. In conclusion, summarizingthe results and answering a question that was asked at the time ofthe assignment, whether it is possible to replace the coils creatingan alternating magnetic field with permanent magnets creating anunchangeable field with the great advantage of dropping the needto supply coils and reducing the energy intensity by feeding onlymeasuring and communication circuits.en
dc.description.mark
dc.format39 s.
dc.format.extent1 ROM
dc.identifier.signatureV 201900278
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151872
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] item Ďaďo S., Bejček L., Platil A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN - technická literatura, Praha 2005, 1.vydání, ISBN80-7300-156-X item Dědek L., Dědková J.: Elektromagnetismus. VUTIUM Brno, 2000, ISBN 80-214-1548-7 item J. M. D. Coey Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, 2010. item Vlastnosti současných permanentních magnetů, URL: <http://www.neomag.cz>, <http://magnety.info/6.php> item Návod programu Comsol Multiphysics, URL: <http://people.ee.ethz.ch/~fieldcom/pps-comsol/documents/User%20Guide/COMSOLMultiphysicsUsersGuide.pdf> endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPrůtokoměrcs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectpermanentní magnetcs
dc.subjectneodymcs
dc.subjectComsolcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectFlowmeteren
dc.subjectmagnetic inductionen
dc.subjectpermanent magneten
dc.subjectneodymiumen
dc.subjectComsolen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subject.verbisflow metersen
dc.titleStudium permanentních magnetůcs
dc.titleStudy of permanent magnetsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineEIRS
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationB2612
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM15000096
local.identifier.stag36946
local.identifier.verbiskpw06570162
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo278
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:38cs
local.verbis.studijniprogramMTI Elektrotechnika a informatika/Elektronické informační a řidící systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP2018JarosJakubzprava.pdf
Size:
7.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jaros_VP_BP.pdf
Size:
472.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jaros_OP_BP.pdf
Size:
350.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
SZZ_Jaros.pdf
Size:
120.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP