Metody zpracování a vizualizace záznamů z regulátorů účiníku na tenkých klientech

Abstract
Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace určené pro operační systém Android, která zobrazuje archivní data z regulátorů účiníku. V úvodní části práce je stručně vysvětlena problematika regulace účiníku a fungování aplikacev rámci širší perspektivy. Další částí práce je rešerše souvisejících softwarových řešení a také popis možností vývoje mobilních aplikací. Dále práce popisuje nástroje použité pro vývoj aplikace, mezi které patří vybrané třídy z Android API a další využité knihovny. Následuje praktická část popisující jednotlivé vrstvy aplikace. Aplikace je napsána v programovacím jazyce Java s využitím architektury MVVM a data bindingu. Komunikace aplikace s webovou službou je realizována pomocí HTTP a knihovny Retrofit spolu se serializační knihovnou Gson. Autentizace uživatelů je řešena použitím JSON web tokenu. V práci je také popsána problematika perzistence a obnovování tokenu na mobilníchzařízeních. Mezi hlavní funkce aplikace patří porovnávání a vyhodnocování naměřených archivních dat, sledování průběhů veličin, kontrola aktivity zařízení a prezentace alarmů. Součástí aplikace je také administrativní část pro správu skupin uživatelů a zařízení, nastavení preferencí a grafické rozhraní pro zpětnou vazbu uživatelů.
This thesis describes the development of a mobile application designed for the Android operating system, which displays archive data from power factor controllers. In the introductory part of the thesis there is the issue of powerfactor regulation and application functioning within a broader perspectivebriefly explained. The next part of the thesis is a search of related software solutions and also a description of the possibilities of mobile application development. The thesis also describes tools used for application development, which include selected classes from Android API and other used libraries. It is followed by a practical part describing the individual layers of the application. The application is written in Java programming language, using MVVMarchitecture and data binding. The application communication with a web service is realized by HTTP and Retrofit libraries together with Gson serializationlibrary. User authentication is handled by using a JSON web token. The issue of persistence and token renewal on mobile devices is also described. Between the main functions of the application belong comparing and evaluating of measured archive data, monitoring of variable's development, device activity control and alarm presentation. The application also includes an administrative section for managing of the users and device groups, preference settings and a graphical user feedback interface.
Description
Subject(s)
vývoj mobilních aplikací, Android, vizualizace dat, regulace účiníku, mobile application development, Android, data visualization, power factor correction
Citation
ISSN
ISBN