Outsourcingová výroba v oděvním průmyslu

Abstract
Tato práce se zabývá strategiemi výroby, zejména outsourcingovou výrobou v oděvním průmyslu v porovnání s klasickou výrobou. Cílem bakalářské práce je zhodnotit a analyzovat tyto sektory v rámci logistiky, strategie a poukázat na jejich výhody a nevýhody. Rešeršní část je věnována pojmům jako textilní průmysl, druhům výrobních procesů, outsourcingu, cirkularitě a životnímu cyklu výrobku. Stěžejní část je věnována rozdílům výroby v jihoasijských zemích, konkrétně v Bangladéši pomocí outsourcingu ve srovnání s výrobou a prodejem ve vlastní šicí dílně před expanzí na východ. Vývojové etapy jsou rozděleny na osm částí, od správy produktového portfolia, specifikace produktu, technické dokumentace, zadání zakázky, hledání dodavatele, výroby, dopravy až po zaskladnění zakázky. Práce je vyhodnocena pomocí Ganttova diagramu, kritické cesty a SWOT analýzy, jenž zpřehledňuje jednotlivé popisované části vývoje, vysvětluje jejich návaznost, následně je zhodnocuje a v neposlední řadě v závěru práce doporučuje opatření ke snížení rizik v budoucnosti.
This thesis deals with production strategy, especially outsourcing production in the clothing industry compared to traditional production. The aim of the bachelor's thesis is to evaluate and analyze these sectors within the framework of logistics, strategy and to point out their advantages and disadvantages. The research part is devoted to concepts such as the textile industry, types of production processes, outsourcing, circularity and the product life cycle. A core part is devoted to the differences of production in South Asian countries, specifically in Bangladesh using outsourcing compared to production and sales in the in-house sewing workshop before the expansion to the east. The development stages are divided into eight parts, from product portfolio management, product specification, technical specification, assignment, finding a manufacturing supplier, production, shipping until the order is in stock. The work is evaluated using a Gantt diagram, critical path and SWOT analysis, which clarifies the individual parts of the development, their description and continuity, then evaluates and at the end of the work recommends measures to reduce risks in the future
Description
Subject(s)
Outsourcing, textilní průmysl, oděvní průmysl, insourcing, cirkularita, životní cyklus výrobku, Ganttův diagram, kritická cesta, SWOT analýza
Citation
ISSN
ISBN