Vliv obchodních řetězců na maloobchodní prodej v Jičíně

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vliv obchodních řetězců na maloobchodní prodejny. Hlavním cílem bylo zmapování situace malého živnostníka na českém trhu a upozornění na nerovnoměrný konkurenční boj mezi ním a velkými obchodními řetězci. Pro účely této práce byla vybrána společnost Slunečnice, obchod se zdravou výživou. Teoretická část vychází především z literární rešerše a věnuje se obecným pojmům a problémům spjatých s obchodními řetězci. V praktické části je představena společnost Slunečnice a její činnost a následné dotazníkové šetření. To posloužilo k analýze zákazníka, jeho zvyků a postojů k obchodním řetězcům a maloobchodním prodejnám. V závěru práce se nachází celkové zhodnocení situace a vlastní doporučení autorky práce, které bylo vytvořeno na základě literární rešerše a provedeného výzkumu.
The bachelor thesis is focused on the influence od chain stores on retail stores in Jičín The main aim was to chart the situation of tradesman on the Czech market and notice the unequal competition between healthy food store and chain stores. For the purpose of this thesis a company selling healthy food called Slunečnice was chosen. The theoretical part is based on literature research and deals with terms and problems tied to chain stores. In thapractical part the company Slunečnice and its activity was introduced, then questionniare surveys follows. It was used to analyze customer, their habits and attitude to chain stores and retail stores. The end of this bachelor thesis contains overall evaluation of the situation and author´s own recommendation, which was based on on literature research and questionnaire survey.
Description
Subject(s)
Maloobchod, obchodní řetězec, zákazník, sortiment, supermarket, dodavatel, zdravá výživa, Retail store, chain store, customer, assortment, supermarket, supplier, health food
Citation
ISSN
ISBN