Kamuflážní termochromní výstroj

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zpracování a vyhodnocení vhodných receptur a technologií pro vybrané kamuflážní vzory. Cílem práce je vyvzorovat český vojenský kamuflážní vzor 95, který se vlivem tepla mění ze zeleného potisku na béžový. Další barevnou variantou je městský kamuflážní vzor. Teoretická část obsahuje rešerši dosavadních poznatků v oblasti termochromních systémů a jejich vlastností. Dále je popsán český kamuflážní vzor, barevný prostor CIE L*a*b* a barevná diference dE*. V této části je také uvedena měřicí aparatura kamuflážních textilií. Experimentální část je zaměřena na testování vybraných zkoušek stálobarevnosti u termochromních pigmentů s použitím UV absorbéru a hydrofobní úpravy. Následně jsou vzorky změřeny pomocí kolorimetrických přístrojů a hodnoty zpracovány.
This master thesis is focused on processing and evaluation of suitable recipes and technologies for selected camouflage designs. The aim of the thesis is to outline Czech military camouflage pattern 95, which changes from green to beige due to heat. Another color option is the urban camouflage pattern.Theoretical part consists of background a research in the field of thermochromic systems and their properties. Further there is described Czech camouflage pattern, the color space CIE L*a*b* and the color difference dE*. This part also includes measuring equipment for camouflage fabrics.The experimental part is focused on the testing of selected color fastness tests for UV absorber thermochrome pigments and hydrophobic treatment. Subsequently, the samples are measured using colorimetric instruments and processed.
Description
Subject(s)
termochromismus, český vojenský kamuflážní vzor, zkoušky stálobarevnosti, barevný prostor CIE L*a*b*, barevná diference dE*, UV absorbér, hydrofobní úprava, thermochromism, czech army camouflage pattern, color fastness tests, CIE L*a*b* color space, color difference dE*, UV absorber, hydrophobic treatment
Citation
ISSN
ISBN