Návrh a realizace laboratorní výrobní linky s třídicí stanicí

Abstract
Cílem diplomové práce bylo navržení a zprovoznění laboratorní výrobní linky s třídicí stanicí od firmy FESTO. Začátek práce je věnován hardwarovému a softwarovému vybavení stanic. Hlavní část práce se zabývá principem a realizací komunikačního propojení stanic. Komunikace mezi stanicemi je realizována podle vhodně zvoleného řídicího algoritmu. Ovládací software byl vytvořen pro platformu automatizační techniky firmy B&R Automation. Program demonstruje typický pracovní cyklus výrobní linky. Součástí programu je grafické ovládací rozhraní, které umožňuje diagnostiku a manuální ovládání stanice. Výsledkem práce je dokumentace výrobní linky, která popisuje sestavení a uvedení do provozu.
The thesis deals with the acquaintance and commissioning of a laboratory production line with a sorting station from the FESTO company. The beginning of the work is devoted to the hardware and software equipment of the stations. The central part of the project deals with the principle and implementation of stations connectivity to each other. Communication between stations is realized according to a suitably selected control algorithm. The control software was created for the B&R Automation technology platform. The program shows the typical duty cycle of the production line. The program includes a graphical control interface that allows diagnostics and manual control of the station. The result of the thesis is the documentation of the production line, which describes the assembly and commissioning.
Description
Subject(s)
Festo, modulární výrobní systém, výrobní linka, distribuční stanice, měřicí stanice, třídicí stanice, B&R-Automation, PLC, řídicí automat, Powerlink, Festo, The modular production system, production line, distributing station, measuring station, sorting station, B&R-Automation, PLC, programmable controller, Powerlink
Citation
ISSN
ISBN