Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu

Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací pojistné ochrany vybraného subjektu. Je zaměřena na oblast neživotního pojištění, především na pojištění majetku. První a druhá kapitola diplomové práce se zabývají základními pojmy z oblasti rizika, pojištění a pojištění vozidel. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se věnují charakteristice subjektu, analýze rizik a auditu stávající pojistné ochrany subjektu. Šestá kapitola obsahuje návrhy nového řešení pojistné ochrany pro daný podnikatelský subjekt. Poslední kapitola obsahuje srovnání těchto návrhů pomocí skóringového modelu a výběr nejlepšího řešení. Cílem práce je najít optimální pojistnou ochranu subjektu. V diplomové práci jsou využity následující metody: rešerše odborné literatury, indukce, dedukce, komparace, syntéza dílčích poznatků, analýza činnosti subjektu, risk management, skóringový model a mystery shopping.
The diploma thesis deals with the optimization of insurance protection of a selected subject. It focuses on non-life insurance or primarily property insurance. The first and second chapters of the thesis deal with basic concepts in the field of risk, insurance and vehicle insurance. The third, fourth and fifth chapters are devoted to the characteristics of the subject, risk analysis and audit of the subject's existing insurance protection. The sixth chapter contains proposals for a new insurance protection solution for a given business entity. The last chapter contains the comparison of these proposals through the scoring model and the selection of the best solution. The goal of the thesis is to find the optimal insurance protection of the subject. The following methods are used in the diploma thesis: research of professional literature, induction, deduction, comparison, synthesis of partial knowledge, analysis of the subject's activity, risk management, comparison, scoring model and mystery shopping.
Description
Subject(s)
pojištění, riziko, flotila, majetek, odpovědnost firmy, audit, optimalizace, kritérium
Citation
ISSN
ISBN