Dopady komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou na podniky v České republice

Abstract
Diplomová práce se zabývá dopady Komplexní hospodářské a obchodní dohody Evropské unie s Kanadou na konkrétní české podniky působící na kanadském trhu. Dohoda přináší liberalizaci většiny druhů zboží od tarifních překážek, eliminuje řadu netarifních překážek a zrovnoprávňuje postavení podniků na vnitřních trzích smluvních protistran v poskytování služeb, veřejných zakázkách či investicích. Partneři prostřednictvím dohody stvrzují vzájemnou spolupráci a společné zájmy v oblasti udržitelného rozvoje a dalších témat. Teoretická část práce nejprve zasazuje obchodní dohodu do kontextu společné obchodní politiky Evropské unie a následně rozebírá kontext jejího vzniku, průběh vyjednávání a text dohody po kapitolách. V praktické části je zaprvé provedena sekundární analýza česko-kanadského mezinárodního obchodu, v jejímž rámci je zhodnocena pozice České republiky na evropském trhu a význam a struktura česko-kanadského vzájemného obchodu a shrnuty dopady dohody na vybraná odvětví. Zadruhé je v praktické části popsáno šest případových studií vybraných podniků a institucí. Výsledkem praktické části je zhodnocení přínosů dohody z pohledu dosavadních zkušeností konkrétních podniků a institucí a formulace doporučení pro podniky, které zvažují vstup na kanadský trh.
The diploma thesis deals with the impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement of the European Union with Canada on specific Czech companies operating on the Canadian market. The agreement introduces liberalization of most types of goods from tariff barriers, eliminates several non-tariff barriers and equalizes the position of enterprises in the internal markets of the contracting parties in the provision of services, public procurement, or investment. Through the agreement, the partners confirm their cooperation and common interests in sustainable development and other issues. The theoretical part of the thesis begins with placing the trade agreement in the context of the European Union's common trade policy and then discusses the context of its creation, the negotiation process, and the text of the agreement chapter by chapter. In the practical part, firstly, a secondary analysis of cross border trade between the Czech Republic and Canada is carried out, assessing the position of the Czech Republic on the European market and the importance and structure of Czech Canadian trade, and summarizing the impact of the agreement on selected sectors. The second section describes six case studies of selected companies and institutions. The practical part results in an assessment of the positive outcomes of the agreement in relation to the experiences of specific companies and institutions to date and the formulation of recommendations for businesses considering market entry into Canada.
Description
Subject(s)
CETA, Česká republika, Kanada, mezinárodní obchod, obchodní dohoda, společná obchodní politika Evropské unie, zóna volného obchodu
Citation
ISSN
ISBN