Hodnocení vybraných položek rozvahy-účetní a daňový pohled

Abstract
Cílem bakalářské práce je analyzovat dlouhodobý hmotný majetek z účetního i daňového hlediska, aby bylo možné porovnat jednotlivé aspekty s dopadem na daň z příjmů právnických osob a posoudit danou situaci ve vybrané účetní jednotce.Teoretická část se zabývá vymezením dlouhodobého hmotného majetku, způsoby jeho oceňování, metodami odpisování z obou pohledů a následným vyřazením dlouhodobého hmotného majetku.Praktická část je zaměřena na analýzu provádění účetního a daňového odpisu dlouhodobého hmotného majetku ve vybraných společnostech. Obsahem analýzy je ukázat dopad odpisování na základ daně z příjmů a následnou analýzu. Následně obsahuje analýzu účetních a daňových metod, následné posouzení dopadu jednotlivých operací a shrnutí.
The goal of the bachelor's thesis is to analyse the long-term tangible assets from both accounting and taxation perspective in order to compare the impact of individual items on the calculation of corporate income tax and to appraise the given situation in the selected accounting entity.The theoretical part deals with definitiv of long term tangible assets, thein measurement, accounting and tax depreciation as well as with disposal of long-term tangible assets. The practical part is focused on the accounting and tax deprecitation of the long-term tangible assets in the selected company. The content of the analyse is to show the depreciation impact on the income tax base and the consequential analysis. Moreover it contains the analysis of the accounting and tax methods, the evaluation of the impact of individual transactions and the summary.
Description
Subject(s)
dlouhodobý hmotný majetek, daňové odpisy, daň z příjmů, účetní odpisy, accounting depreciation, income tax, long-term tangible assets, tax depreciation
Citation
ISSN
ISBN