Funkcionalizace povrchu nanovlákenných materiálů

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na funkcionalizaci povrchu polydopaminem pro zvýšení smáčivosti nanovlákenného materiálu vyrobeného technologií AC electrospinning, a tím k podpoření buněčné adheze a proliferace. Pracuje se s materiály s vysokou koncentrací inkorporovaného grafenu v kompozitu polykaprolakton/grafen v poměru 9:0, 9:1, 9:5 a 9:9, které jsou velmi hydrofobní. Teoretická část se zabývá literární rešerší, která je nutná k pochopení tématu, a průzkumu aktuálního výzkumu v dané oblasti. V praktické části práce je provedena úprava povrchu polydopaminem pro snížení kontaktního úhlu vlivem přítomnosti aminových a hydroxylových skupin, a tím ke zlepšení adheze a proliferace buněk. Dále je provedena charakterizace materiálu, kdy jsou kromě změny kontaktního úhlu také změřeny průměry vláken a plošná elektrická rezistivita. Rovněž je potvrzena přítomnost vzniklé polydopaminové vrstvy. Následně jsou vyhodnoceny buněčné testy cytotoxicity a in vitro test buněčné adheze a proliferace, a na závěr je vypracována diskuse výsledků.
This thesis is focused on functionalization of a surface with polydopamine to increase wettability of a nanofibrous material produced by AC electrospinning technology, and thus to support cell adhesion and proliferation. Materials with a high concentration of incorporated graphene in a polycaprolactone/graphene composite in the ratio 9:0, 9:1, 9:5 and 9:9, which are very hydrophobic, were used. The theoretical part deals with literature research, which is necessary to understand the topic, and an exploration of current research in the given area. In the practical part, the functionalization of the surface with polydopamine is carried out to reduce the contact angle due to the presence of amine and hydroxyl groups, thereby improving cell adhesion and proliferation. The material is further characterized when, in addition to the change in contact angle, fiber diameters and surface electrical resistivity are also measured. The presence of the formed polydopamine layer is also confirmed. Subsequently, cell cytotoxicity tests and an in vitro cell adhesion and proliferation test are evaluated, and a discussion of the results is made at the end.
Description
Subject(s)
AC electrospinning, buněčné testy, coating polydopaminem, funkcionalizace polydopaminem, grafen, hydrofilizace, nanovlákna, polydopamin, polykaprolakton
Citation
ISSN
ISBN