Problematika odběru venózní krve

Abstract
Odběry venózní krve jsou častým výkonem prováděným nejen na lůžkové části, ale i v ambulantní části nemocnic a patří mezi každodenní činnosti všeobecných sester. Při odběru venózní krve může docházet k chybám a nejednotnému postupu. Bakalářská práce se proto zaměřuje na problematiku odběru venózní krve. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická, se věnuje anatomii krve, odběrovými systémy, laboratorními vyšetření krve a samostatným postupem a ošetřovatelskou péčí při odběru venózní krve a možných komplikací s níž spojených. Výzkumná část se zabývá zjišťováním postupu všeobecných sester před, při a po odběru venózní krve. Ve výzkumné části byla zvolena technika pozorování.
The venous blood samples are often carried out not only on the bed section but also in the outpatient part of the hospitals and this is patr of day-to-day activities of nurses. In this exercise may occur big mistake and inconsistent procedure. The bachelor thesis focuses on the issue of venous blood collection. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with blood anatomy, sampling systems, laboratory blood tests and a separate procedure and nursing care of venous blood and possible complications associated with it. The research section deals with the discovery of the procedure of general nurses before, during and after venous blood collection. In the research section was chosen a viewing technice.
Description
Subject(s)
krev, venózní, odběry, pomůcky, ošetřovatelský postup, komplikace, blood, venous, collection, nursing care, complication
Citation
ISSN
ISBN