Nedobrovolný klient sociálního pracovníka obce

Abstract
Bakalářská práce se věnovala tématu Nedobrovolný klient sociálního pracovníka obce. Cílem bylo zmapovat sociální práci s nedobrovolným klientem, směřující k řešení jeho tíživé sociální situace v rámci spolupráce se sociálním pracovníkem obce. S využitím monografických, internetových zdrojů a osobní profesní zkušenosti bylo objasněno, co přestavuje sociální práce, kdo je klient a sociální pracovník. Ti byli posléze podrobně konkretizováni na nedobrovolného klienta a sociálního pracovníka obce. Následně byly prozkoumány metody sociální práce s nedobrovolným klientem směřující k úspěšné spolupráci, tj. komunikace, naslouchání a motivace. V rámci empirického šetření byl použit kvantitativní průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření a kvalitativní průzkum formou kazuistik nedobrovolných klientů. Důležité je, aby se sociální pracovník snažil s nedobrovolným klientem navázat úspěšnou komunikaci, tím získá možnost nedobrovolnému klientovi naslouchat a nalézt motivaci k jeho změně. I přesto, nedobrovolný klient má právo spolupráci odmítnout a sociální pracovník to musí respektovat.
The bachelor thesis dealt with the topic of involuntary client of a social worker in the municipality. The aim was to map social work with an involuntary client, aimed at solving his difficult social situation in cooperation with a social worker in the municipality. Using monographic, internet resources and personal professional experience, it was clarified what constitutes social work, who is the client and social worker. They were later specified in detail as an involuntary client and social worker in the municipality. Subsequently, the methods of social work with an involuntary client aimed at successful cooperation, i.e. communication, listening and motivation, were examined. The empirical survey used a quantitative survey through a questionnaire survey and a qualitative survey in the form of case studies of involuntary clients.It is important that the social worker tries to establish a successful communication with the involuntary client, thus gaining the opportunity to listen to the involuntary client and find motivation to change him. Nevertheless, the involuntary client has the right to refuse to cooperate and the social worker must respect this.
Description
Subject(s)
nedobrovolný klient, sociální pracovník, sociální práce, obec, metody sociální práce, komunikace, motivace, naslouchání, involuntary client, social worker, social work, municipality, methods of social work, communication, motivation, listening
Citation
ISSN
ISBN