Zaměstnanecké benefity v podniku služeb

Abstract
Bakalářská práce je věnována účetním a daňovým aspektům zaměstnaneckých benefitů. V první kapitole jsou benefity zasazeny do širšího kontextu řízení lidských zdrojů a odměňování zaměstnanců. Další část práce se zabývá často nabízenými a zároveň využívanými benefity v evropském i českém prostředí, které byly do značné míry ovlivněny proběhlou pandemií. Poslední kapitola teoretické části pojednává o daňovém řešení vybraných benefitů. Kromě daňových aspektů je v kapitole zkoumáno i účtování nejběžnějších výhod pro zaměstnance. V praktické části jsou analyzovány zaměstnanecké benefity nabízené v konkrétním podniku a je zkoumán jejich dopad do hospodaření firmy. Zmíněný dopad je komparován se situací, kdy by namísto benefitů byla vyplacena vyšší mzda. Kromě zmíněné problematiky je v práci uvedeno, jakým způsobem podnik poskytuje své benefity. Závěr práce obsahuje zhodnocení nabídky benefitů konkrétního podniku, jejich vlivu na finance podniku a doporučení.
The bachelor thesis is devoted to the accounting and tax aspects of employee benefits. In the first chapter, benefits are placed in the broader context of human resource management and rewarding. The next part of the work deals with benefits that are often offered and at the same time used in the European and Czech environments, which were largely affected by the pandemic. The last chapter of the theoretical part discusses the tax solution for selected benefits. In addition to tax aspects, the chapter examines the accounting of the most common employee benefits. In the practical part, the employee benefits offered by a specific company are analyzed, and their impact on the company's finances is examined. The mentioned impact is compared to a situation where a higher salary would be paid instead of benefits. In addition to the issues mentioned, the thesis also shows how the company provides its benefits. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the benefits offered by a specific company, their effect on the company's finances, and recommendations.
Description
Subject(s)
řízení lidských zdrojů, zaměstnanecké benefity, odměňování, podnik, zaměstnanec, zaměstnavatel, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění
Citation
ISSN
ISBN