Dopad pandemie COVID-19 na vybrané inovace v mezinárodním prostředí

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na inovace v mezinárodním prostředí. Konkrétně zde bude řešen dopad pandemie COVID-19 na vývoji českého nanotechnologického průmyslu a jeho expanzi do zahraničí. Práce se zabývá zejména podniky, které v této nelehké době podporovaly soběstačnost České republiky produkcí ochranných pomůcek vyrobených z nanomateriálu. Teoretická část práce vychází z všeobecného přehledu o inovacích, zhodnocuje inovativnost České republiky a porovnává ji v rámci mezinárodního prostředí. Dále se teoretická část zabývá vývojem nanotechnologie v České republice a vysvětluje, v čem jsou ochranné pomůcky z nanomateriálu inovativní, a jaký přínos mají pro společnost. V praktické části jsou představeny vybrané společnosti a následně změřen dopad pandemie COVID-19 na jejich ekonomickém vývoji a zahraniční expanzi. K metodám, které slouží ke zhodnocení dopadu pandemie na vybrané nanotechnologické podniky, se řadí porovnávání čistého obratu a tržeb plynoucích ze zahraničí.
This bachelor thesis is focused on innovation in an international environment. Specifically, it deals with the impact of the COVID-19 pandemic on the development of the nanotechnology industry and its expansion abroad. The thesis examines mainly companies that supported the self-sufficiency of the Czech Republic in this difficult time by producing protective medical equipment made of nanomaterials. The theoretical part is based on a general overview of innovations, evaluates the innovativeness of the Czech Republic and compares it within the international environment. Furthermore, the theoretical part deals with the development of nanotechnology in the Czech Republic, explains how protective is equipment made of nanomaterials innovative and what benefits they have for society. The practical part presents selected companies and measures the impact of the COVID-19 pandemic on their economic development and foreign expansion. Methods used to assess the impact of the pandemic on selected nanotechnology companies include comparing net turnover and revenues from abroad.
Description
Subject(s)
Inovace, inovační proces, mezinárodní obchod, nanotechologie, pandemie
Citation
ISSN
ISBN