Letní komunitní pobyt v přírodě pro rodiče s dětmi

Abstract
Bakalářská práce představuje program pro letní komunitní pobyt v přírodě pro rodiče s dětmi, který se uskuteční již letos. Práce je rozdělena do tří částí. Jedná se o část teoretickou, analytickou a praktickou. Teoretická část představuje pohled na jedince v konkrétních fázích vývoje z pohledu vývojové psychologie a také pojem komunity, popis plánování programu v rámci zážitkového učení a tvorbu her. Analytická část slouží k představení již existujících programů podobných tomuto tématu. Praktická část představuje detailní popis přípravy letního pobytu v přírodě pro rodiny s dětmi.
This bachelor thesis deals with the development of a program for a summer community stay in nature for parents with children, which will take place in the summer. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical, and practical. The theoretical part presents a view of the individual in specific stages of development from the perspective of developmental psychology, as well as explaining the concept of community, program planning within experiential learning, and game creation. The analytical part is used to introduce existing programs similar to this topic. The practical part presents a detailed description of the preparation of a summer stay in nature for families with children.
Description
Subject(s)
Rodina, tábor, komunita, mezigenerační vztahy, outdoorový program, výchova ve volném čase.
Citation
ISSN
ISBN