Správa a údržba vozových parků v prostředí malých a středních firem

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správy a údržby vozových parků se zaměřením na prostředí malých a středních firem. Nejprve je představen teoretický rámec efektivního řízení flotily firemních vozidel a vysvětleny jeho jednotlivé aspekty. Pozornost je věnována konkrétním úlohám fleet managementu, dále je zde objasněna role Car policy s odkazem na její důležitost v kontextu interních směrnic firemního prostředí. V neposlední řadě je v této práci věnován prostor pohledu na fleet management prostřednictvím celkových nákladů vlastnictví. Cílem práce je, na základě zpracovaných teoretických předpokladů a vlastního provedeného šetření, přinést návrh konkrétních opatření, která ve svém důsledku povedou ke snížení nákladů na správu a provoz vozidel firemní flotily.
This Bachelor thesis deals with administration and maintenance of vehicle fleet in the conditions of small and medium-sized companies. Initially, theoretical outline of effective management of company vehicle fleet is introduced and its individual aspects are explained. Attention is paid to specific fleet management tasks, furthermore, it explains the role of Car policy referring to its importance in the context of internal regulations of company environment. The thesis also investigates the perspective of fleet management through total costs of ownership. Based on compiled theoretical presuppositions and personal survey, the objective of the thesis is to propose a set of specific measures which, as a result, may lead to reduction of expenses of administration and maintenance of vehicle fleet.
Description
Subject(s)
Fleet management, car policy, TCO, financování, provozní náklady, servisní náklady, servisní služby, Fleet management, car policy, TCO, financing, operating costs, maintenance costs, maintenance services
Citation
ISSN
ISBN