Drsnost povrchu příze a koeficient tření

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na tribologii, měřicí přístroje a techniky zjišťování koeficientu tření délkových textilií. V práci se realizuje postup měření koeficientu tření vybraných přízí na přístroji CTT. Za shodných podmínek jako na přístroji CTT je analyzována velikost kontaktní plochy daných přízí na komponentách přístroje CTT. Cílem práce je korelovat naměřený koeficient tření s velikostí kontaktní plochy dvojic povrchů a vytvořit regresní modely pro různé materiály a zákruty.
This thesis focuses on tribology, measuring devices and techniques for detecting coefficient friction of length textiles. The friction coefficient measuring of selected yarns is realized on CTT device in the thesis. Under the same conditions (as on CTT device) contact area size of yarns is analyzed by the CTT device components. The goal is to correlate measured friction coefficient with the contact area size of two surfaces and to create regression models for various materials and twists.
Description
Subject(s)
Tribologie, Tření, Drsnost povrchu, Koeficient tření, CTT, Tribology, Friction, Surface roughness, Coefficient of friction, CTT
Citation
ISSN
ISBN