Regionální příručka pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a 1. stupni gymnázií

Title Alternative:Regional Guide for teaching History at the upper primary school and the lower secondary education school
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření příručky pro učitele k výuce regionálních dějin Chrudimska, v které jsou hlavní didaktickou pomůckou pracovní listy. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vhodné organizační formy výuky a vyučovací metody, které lze využít při výuce regionálních dějin na ZŠ a 1. stupni gymnázií. Dále se zabývá tvorbou pracovních listů a jejich návazností k vzdělávacímu obsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Stručně je zde objasněna důležitost regionálních dějin ve výuce a vymezena oblast Chrudimska. Praktická část je tvořena pracovními listy, které jsou řazeny podle jednotlivých témat. Každý pracovní list má verzi se správným řešením a komentářem pro učitele. Součástí práce jsou výsledky dotazníkového šetření, které zkoumají formální stránku pracovních listů a oblíbenost jednotlivých typů aktivit v pracovních listech.
The Diploma thesis aim is to to create a guide for teachers, who teach the regional history of Chrudimsko, in which are worksheets the main didactic tools. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part is focused on appropriate organizational forms of education and teaching methods that could be used for teaching of regional history at the primary school and the lower secondary education school. Further it deals with creating worksheets and continuity of worksheets to the educational content of general educational program for primary schools. In short there is explained the importance of regional history in tution and there is defined area of Chrudimsko. The practical part consists of the worksheets, that are ordered by particular topics. Every worksheet has a version with the right solution and comment for the teacher. Part of thesis are the results of survey, which explores the formal side of the worksheets and popularity of particular types of activities in worksheets.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN