Posuzování školní zralosti dítěte v mateřské škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou školní zralosti dítěte předškolního věku. Cílem bakalářské práce je analýza aktivit a materiálů vybraných mateřských škol dokládající úroveň školní připravenosti dítěte.Teoretické části jsou věnovány čtyři kapitoly. První se zaměřuje na charakteristiku předškolního období a jednotlivých vývojových procesů. Druhá se věnuje různým etapám, které předcházejí vstupu dítěte na základní školu. Další kapitola se zabývá vymezením základních pojmů, školní zralosti, připravenosti a jejich znaků. A čtvrtá pojednává o způsobech diagnostikování školní zralosti a připravenosti předškolního dítěte.Praktická část bakalářské práce si klade za cíl identifikovat problémové oblasti školní zralosti dítěte předškolního věku a vytvořit soubor činností a didaktických materiálů, které předcházejí těmto obtížím, popřípadě se podílejí na jejich reedukaci.
The bachelor thesis deals with the issue of school maturity of a preschool child. The expected bachelor's thesis is an analysis of the activity and materials of selected kindergartens proving the level of school readiness of the child.The theoretical parts are known four chapters. The first chapter focuses on the characteristics of the preschool period and individual developmental processes. The second chapter deals with the various stages that precede the placement of a child in primary school. The next chapter deals with the definition of basic concepts, school maturity, readiness and their characteristics. The fourth chapter deals with the method of diagnosing school maturity and readiness of a preschool child.The practical part of the bachelor's thesis aims to identify problem areas of school maturity of a preschool child and to create a set of activities and didactic materials that prevent these difficulties, or participate in their reeducation.
Description
Subject(s)
dítě předškolního věku, školní připravenost, školní zralost, child of pre-school age, school readiness, school maturity
Citation
ISSN
ISBN