Rytmické a hudební prvky ve výuce předmětů na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem hudebních a rytmických prvků ve výuce předmětů na prvním stupni základní školy. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část diplomové práce se zabývá teoretickým základem hudby a jejích prvků, osobností učitele a žáka a využitím hudby na prvním stupni základní školy. Druhá část diplomové práce shrnuje dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření šetří praktické využití hudebních a rytmických prvků a jejich pozitivní i negativní vliv. Třetí část diplomové práce nabízí praktické aktivity do výuky s využitím hudby a jejích prvků.
The thesis follow up the influence of musical and rhythmic elements in the teaching of subjects in the first grade of elementary school.The thesis consists of three parts. The first part of the thesis deals with the theoretical basis of music and its elements, the personality of the teacher and the student and the use of music in the first grade of elementary school. The second part of the thesis summarizes the questionnaire survey. The questionnaire survey examines the practical use of musical and rhythmic elements and their positive and negative influence. The third part of the thesis offers practical activities for teaching using music and its elements.
Description
Subject(s)
Hudba, hudební prvky, rytmické prvky, píseň, říkadlo, základní škola, metodika, Music, musical elements, rhythmic elements, song, rhyme, elementary school, methodology
Citation
ISSN
ISBN