Jazyk chatu hry World of Warcraft

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na provedení jazykové analýzy, konkrétně korpusové analýzy, s cílem prozkoumat jazyková specifika chatové komunikace ve hře World of Warcraft, především se zaměřením na zkrácená slova. Pro dosažení tohoto cíle byl vytvořen korpus WoWChatlog obsahující zprávy hráčů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje klíčové pojmy v oblasti korpusové lingvistiky, které jsou následně využity v praktické části. Dále se tato část zabývá počítačově zprostředkovanou komunikací a zkratkami, a také poskytuje stručný popis samotné hry. V praktické části jsou nejprve formulovány výzkumné otázky, které jsou následovány popisem tvorby korpusu WoWChatlog a metodologií využívanou při výzkumu. Dále je v této části prováděna samotná jazyková analýza a v poslední kapitole jsou prezentovány odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky a vyvozeny závěry.
The bachelor's thesis conducts a language analysis, specifically corpus analysis, in order to explore the language specifics of chat communication in the video game World of Warcraft, with a particular focus on abbreviations. To achieve this objective, the WoWChatlog corpus was created by collecting messages from players. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines key terms in the field of corpus linguistics, which are subsequently utilized in the practical part. Additionally, this section addresses computer-mediated communication and abbreviations and provides a brief description of the game itself. In the practical part, research questions are formulated; further, it describes the process of creation of the WoWChatlog corpus and the methodology employed in the study. Furthermore, the corpus analysis is conducted in this section, and the final chapter presents the findings addressing each research question and draws conclusions.
Description
Subject(s)
Korpusová lingvistika, zkratky, World of Warcraft, chatová komunikace, videohra
Citation
ISSN
ISBN