Osobnostní profily v managementu rodinné firmy

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání osobnostních profilů v konkrétním rodinném podniku a na jejich analýzu pomocí vybrané metody. Práce se také zabývá rozdělením osobnostních typů podle teorií různých autorů. Největší pozornost je věnovaná metodě MBTI. Pomocí této metody jsou v praktické části práce analyzovány jednotlivé osobnostní typy v konkrétním rodinném podniku. Výsledkem práce je stanovení možných návrhů na zlepšení týmové spolupráce v podniku.
This bachelor's thesis is focused on a investigation of personality profiles in a specific family business and their analysis using the selected method. The thesis also ocuppies with the several aproaches of personality types according to the theories of various authors. The greatest attention is paid to the MBTI method. Using this method, individual personality types in a specific family business are analyzed in the practical part of the work. The result of the work is the determination of possible proposals for improving teamwork in the company.
Description
Subject(s)
Extroverze, introverze, MBTI, rodinné podnikání, temperament, tým, typologie osobnosti.
Citation
ISSN
ISBN