Návrh elektrického rozvaděče pro umístění do prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnic ATEX

Title Alternative:Design of electric switchboard for placement in environment with danger of explosion in accordance with ATEX directive
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá návrhem elektrického rozvaděče do výbušného prostředí. Jedná se o nízkonapěťový rozvaděč pro umístění do prostředí s rizikem exploze plynů, par a mlh. Vybráno bylo provedení elektrického rozvaděče s vnitřním přetlakem (Exp). První část této práce seznamuje s problematikou návrhu a technických norem, které se touto oblastí zajímají. Jsou rozebrány různé druhy ochran závěrů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Společně s tím jsou uvedeny nutné požadavky pro konstrukci těchto zařízení. Praktická část obsahuje bližší informace a požadavky k funkci závěru s vnitřním přetlakem. Je navržen logický obvod zajišťující řízení provozu rozvaděče a udržení bezpečného stavu. V příloze je uvedena technická dokumentace, která obsahuje výkresy elektrického a pneumatického zapojení, osazení rozvaděče a seznam použitých zařízení a součástek.
This work is concerned with the design of an electric switchboard for an explosive environment. It is a low voltage switchboard suitable for the environment with potential risk of gas, fume and fog explosion. The design of electrical switchboard with pressurized enclosure (Exp) has been chosen for this study. The first part of the work introduces into design issues and also into technical standards concerning this sphere. Many types of securities for an enclosure for hazardous area are analysed here. As well there are mentioned the necessary requirements for the construction of this type of equipment. The practical part contains detailed advices and requests for the function of the pressurized enclosure. A logic circuit ensuring the system controls and the maintenance of the secure status is designed. In attached technical documentation there are drawings of electrical and pneumatic connection, a switchboard shoulder and a list of parts and equipment used for this design.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 56
Subject(s)
elektrický rozvaděč, závěr s vnitřním přetlakem (exp), prostředí s nebezpečím výbuchu, electrical switchgear, pressurized enclosure (exp), hazardous area
Citation
ISSN
ISBN