Konstrukce rámu autonomního vozidla

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním ověřením rámu pro autonomní vozidlo. Nejprve je provedena rešerše aktuálního stavu autonomních vozidel ve světové legislativě, dále jsou představeny přední světové značky, které se na jejich vývoj zaměřují. Následně je proveden rozbor vozidlových rámů s důrazem kladeným na využití v návrhu rámu pro autonomní vozidlo vyvíjené na TUL. V další části práce je popsán konstrukční návrh rámu a jeho analýza při kritických stavech dynamické jízdy. Poslední část práce je věnována výrobě rámu.
The diploma thesis deals with the design and structural analysis of a frame for an autonomous vehicle. First, research of the current state of autonomous vehicles in world legislation is conducted, then the world's leading brands focusing on their development are introduced. Subsequently, an analysis of vehicle frames is performed with emphasis on the use in the design of a frame for the autonomous vehicle designed at TUL. The next part of the thesis describes the structural design of the frame and its analysis at critical states of dynamic driving. The last part of the thesis is devoted to the fabrication of the frame.
Description
Subject(s)
autonomní vozidlo, modulární platforma, rám, konstrukční návrh, elektromobilita, simulace, autonomous vehicle, modular platform, frame, structural design, electromobility, simulation
Citation
ISSN
ISBN
Collections