Sociální kontext sebepoškozování žáků základní školy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem sebepoškozování žáků, kteří navštěvují základní školu. Fenomén je popisován v souvislosti s aspekty sociálního prostředí. Cílem práce je zmapovat teoretická východiska témat a možnosti prevence sebepoškozování na základní škole. Konečným výstupem bakalářské práce je návrh opatření, který vyplynul pro školy ohrožené sociálním vyloučením v oblasti prevence a řešení sebepoškozování.
This bachelor thesis deals with the topic of self-harm of students attending primary school. The phenomenon is described in connection with aspects of the social environment. The aim of the thesis is to map the theoretical basis of the topic and possibilities of self-harm prevention in primary school. The final output of the thesis is a preventive suggestion that resulted for schools at risk of social exclusion in the section of prevention and dealing with self-harm.
Description
Subject(s)
Sebepoškozování, základní škola, prevence, rizikové chování, sociální kontext, Self-harm, primary school, prevention, high-risk behaviour, social context
Citation
ISSN
ISBN