Výtvarná a grafomotorická cvičení pro nácvik správného úchopu štětce u dětí v předškolním věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou držení a manipulace se štětcem v mateřské škole. V teoretické části jsou popsány pojmy, důležité pro téma bakalářské práce. Praktická část vznikla v rámci akčního výzkumu projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Tento projekt pomohl k navázání spolupráce s jednou mateřskou školou v Liberci a s přiděleným mentorem. Praktická část práce je zaměřena na analýzu problematiky držení štětce v mateřské škole a na program, který byl na základě těchto zjištění navrhnut a ověřen v praxi. Po předložení všech navržených aktivit byla ověřována účinnost navržených cvičení. Výsledky jsou zaznamenány do tabulky, slovně okomentovány, přeneseny do grafů a doloženy fotografiemi.
The bachelor thesis deals with the issue of holding and handling the brush in a kindergarten. The theoretical part describes the terms important for the bachelor thesis. The practical part was created within the framework of the action research of the project Support of Pre-literacy in Preschool Education. This project helped to establish cooperation with one kindergarten in Liberec and with an assigned mentor. The practical part of the thesis is focused on the analysis of the problematics of holding a brush in a kindergarten and on a program that was designed and verified in practice based on these findings. After submitting all the proposed activities, the effectiveness of the proposed exercises was verified. The results are recorded in a table, commented on in words, transferred to graphs and documented with photographs.
Description
Subject(s)
Předškolní dítě, držení štětce, manipulace se štětcem, výtvarná cvičení, grafomotorická cvičení, Preschool child, holding brush, brush manipulation, art exercises, graphomotoric exercises
Citation
ISSN
ISBN