Snižování podnikatelských rizik při dovozních operacích ze zemí mimo EU

Abstract
Cílem bakalářské práce je identifikovat podnikatelská rizika v mezinárodním obchodu se zeměmi mimo EU a navrhnout opatření, jak jim předcházet, nebo je alespoň částečně snížit. V první kapitole práce jsou definována podnikatelská rizika v mezinárodním obchodu, v další části jsou rozčleněna na jednotlivé oblasti rizik a poté jsou zde zmíněny jejich příčiny a důsledky. Druhá kapitola práce je zaměřena na pravidla pro dovoz ze zemí mimo EU a popis hlavních rizik spojených s dovozem z vybraných států (Čína, Turecko a Srbko). Třetí část se věnuje prevenci rizik. V prevenci finančních rizik jsou popsány hlavní platební nástroje v mezinárodním obchodu, a to dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso, dále je zmíněna prevence přepravních rizik a také prevence rizik před odesláním zboží výrobcem. Čtvrtá kapitola je věnována výběru konkrétního podniku a jeho situaci v oblasti podnikatelských rizik při importu z vybraných zemí. V navazující kapitole jsou popsány dva konkrétní obchodní případy společnosti EWD ELSTROEM s.r.o. a způsob řešení předcházení rizikům u těchto případů. Závěrečnou částí práce je vlastní návrh opatření vedoucích k výraznému snížení nebo eliminaci rizik.
The aim of the bachelor thesis is to identify business risks in international trade with countries outside the EU and to propose measures to prevent or at least partially reduce them. The first chapter defines business risks in international trade, in the next part, they are divided into individual areas of risk and then their causes and consequences are mentioned. The second chapter focuses on the rules for imports from outside the EU and a description of the main risks associated with imports from selected countries (China, Turkey, and Serbia). The third part deals with risk prevention. The prevention of financial risks describes the main payment instruments in international trade, namely documentary letters of credit and documentary collection, the prevention of transport risks, and the prevention of risks before the goods are sent by the manufacturer. The fourth chapter is devoted to the selection of a specific company and its situation in the field of business risks when importing from selected countries. The following chapter describes two specific business cases of EWD ELSTROEM s.r.o. and how to address risk prevention in these cases. The final part of the work is the actual design of measures leading to a significant reduction or elimination of risks.
Description
Subject(s)
Import, mezinárodní obchod, riziko, obchodní smlouva, přeprava, Commercial contract, import, international trade, risk, transport
Citation
ISSN
ISBN