Možnosti financování vlastního bydlení

Abstract
Bakalářská práce s názvem Možnosti financování vlastního bydlení se věnuje možnostem financování bydlení na našem území. Cílem této bakalářské práce je, pomocí analýzy a porovnání vybraných produktů pro financování vlastního bydlení, doporučit optimální varianty financování pro klienty v daných modelových příkladech.Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První dvě shrnují teoretickou stránku a východiska spjatá s tímto tématem. V první části jsou uvedeny formy bydlení, se kterými se lze setkat v Česku, spolu s aspekty týkajících se této problematiky. V návaznosti na tuto část jsou představeny vybrané a nejvýznamnější produkty používané k zajištění financování bydlení, hypoteční úvěr a stavební spoření. Práce produkty představí, porovná a následně shrne současnou situaci na našem trhu.Poslední částí práce je zpracování modelového příkladu, který obsahuje dvě rozdílné situace, ve kterých se srovnávají jednotlivé úvěrové nabídky, spolu s optimální variantou pro potenciální klienty, kteří mohou být v této situaci. Primárním zaměřením této práce je využití hypotečních úvěrů. V samotném závěru této části budou oba případy zhodnoceny.
The bachelor thesis called Private housing Finance Options deals with the possibilities of housing financing in our region. The aim of this work is, with the help of analysis and comparison of select number of appropriate financial products, to propose ideal option for potential clients in presented model scenarios.The thesis is divided into the three main chapters. The first two summarize theory behind this issue and possible solutions. In the first part, the forms of housing, which are found in Czech Republic, are introduced, along with aspects tied to this subject. Subsequently, the most important and often used products to finance housing, the mortgage and building savings are introduced. These products will be introduced and characterised along with current situation in the market.The last part of thesis contains a conduct of model example, which includes two different situations, where the convenience of present mortgage variants from various bank institutions is compared, and ideal option for fictional clients is recommended. Primary focus of this thesis is usage of mortgages. In conclusion, both situations will be evaluated.
Description
Subject(s)
banky, bydlení, financování bydlení, finanční produkty, hypoteční úvěr, klient, stavební spoření, úroková sazba, banks, client, building savings, financial products, housing, housing financing, interest rate, mortgage
Citation
ISSN
ISBN