Předvídání obsahu textu ve vybraných studijních materiálech

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá signálními podstatnými jmény ve vybraných studijních materiálech. Nejprve definuje a ilustruje, co signální podstatná jména jsou, poté je vztáhne k podobným konceptům, které jsou se signálními podstatnými jmény příbuzné. Jde například o tzv. - vocabulary 3, general nouns, shell nouns nebo carrier nouns. S jejich pomocí se práce vypořádává s problémy, které signální podstatná jména doprovází. Cílem praktické části diplomové práce je vytvořit experiment, který testuje schopnost studentů anglického jazyka najít a upotřebit signální podstatná jména na jejich základě předpovědět následující vývoj textu. Experiment pracuje s textem zvoleným v předběžné analýze. V něm jsou signální podstatná jména popsána ze syntaktického a sémantického hlediska. Sesbíraná data jsou následně vyhodnocena a upotřebena při rozřazení studentů do dvou skupin na základě schopnosti předpovědět textový vývoj.
This diploma thesis deals with signalling nouns in selected study materials. First, it defines and illustrates what signalling nouns are, then it relates them to similar concepts related to signalling nouns, for example - vocabulary 3, general nouns, shell nouns, or carrier nouns. On their basis, various problems of signalling nouns are overcome. The aim of the practical part is to create an experiment testing students' ability to find and make use of signals to predict textual development. The experiment works with a text selected on the basis of preliminary analysis. In it, signalling nouns are described based on semantic and syntactic characteristics. Data gathered from the experiment is subsequently evaluated and made use of in grouping students depending on the ability to predict textual development.
Description
Subject(s)
signální podstatná jména, experiment, předpovídání, text, reference
Citation
ISSN
ISBN