Zhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku za určité sledované časové období. Pro splnění tohoto cíle jsou použity vybrané finanční ukazatele finanční analýzy. Pro výpočet finančních ukazatelů byly využity informace z účetních výkazů podniku. Práce je rozdělena do dvou částí, které jsou navzájem propojeny. Teoretická část obsahuje literární rešerši a deskripci finanční analýzy, vybraných finančních metod a ukazatelů. Navazující praktická část začíná představením podniku Zemědělského družstva Podchlumí Dobrá Voda. Za pomocí teoretických znalostí, vypočtené ukazatele v průběhu pěti jdoucích účetních dob za sebou, jsou uvedeny v přehledných tabulkách a grafech a posléze jejich výsledky jsou interpretovány. V další části je družstvo porovnáno s konkurenčním podnikem. V závěru práce je zhodnocena finanční situace vybraného podniku díky vypočteným ukazatelům a jsou zde navrhnuta řešení, která by měla přispět ke zlepšení finanční situace podniku.
This bachelor thesis deals with financial analysis of selected company. The target of this bachelor thesis is to evaluate financial health of chosen company for a specific time period. Selected financial indicators of financial analysis are used to achieve this goal. Information from the company's financial statements was used to calculate financial indicators. The thesis is divided into two parts, which are interconnected. The theoretical part contains a literature review and a description of financial analysis, selected financial methods and indicators. The following practical part begins with the introduction of the company Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda. With the help of theoretical knowledge, the calculated indicators over five consecutive accounting periods are adjusted into clear tables and graphs and then their results are interpreted. In the next part agricultural cooperative is compared with a competing company. In conclusion, the financial situation of the chosen company is evaluated thanks to calculated indicators and there are suggested solutions that should contribute to improving the financial situation of the company.
Description
Subject(s)
Finanční analýza, finanční ukazatele, uživatele finanční analýzy, finanční řízení, metody finanční analýzy, Financial analysis, financial indicators, users of financial analysis, financial management, methods of financial analysis
Citation
ISSN
ISBN