Fyzickogeografická analýza Podještědské pahorkatiny

Title Alternative:Physical geographical analysis of the Podještědské hilly country
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá fyzickogeografickou analýzou Podještědské pahorkatiny. Veškerá použitá data byla získávána z citovaných publikací a map o zkoumaném území, nebo vlastním terénním průzkumem. Struktura práce je podřízena jednotlivým fyzickogeografickým disciplínám. Nejprve se věnuje lokalizaci a vymezení území, následuje geologický podklad a reliéf, podnebí a klimatické faktory, hydrologické poměry, pedologická charakteristika a biogeografické poměry. Poslední část bakalářské práce se věnuje terénnímu průzkumu území, který byl zaměřen na geomorfologické tvary, geologicky významné lokality, vodní toky a plochy a přírodní stanoviště. Z detailně zkoumaných byla pořízena fotodokumentace, která se nachází v příloze této práce.
This bachelor thesis deals with the physical geographical analysis of the Podještědská hilly country. All of the data used in it are from the publications about the area and maps that are quoted or from my own field research. The structure of the thesis agrees with the disciplines of physical geography. Firstly, it is devoted to the localization and specification of the area. Afterwards, its geological conditions and relief, climate and climatic factors, hydrological, pedological and biogeographical characteristics follow. The last part of the bachelor thesis deals with the field research of the area, which was focused on geomorphological shapes, geologically important localities, watercourses, water areas and sites. There are also enclosed photographs of the features, which were studied in details.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN