Vnitropodnikové účetnictví a řízení nákladů ve vybraném podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení nákladů v rámci vnitropodnikového účetnictví vybraného podniku. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu na zlepšení sledování nákladů jako podklad pro jejich efektivní řízení. Výsledkem navrhované metody nákladové alokace je podrobné rozdělení nákladů a jejich přiřazení jednotlivým oddělením podniku, ve kterých tyto náklady vznikají, pro možné následné posouzení nákladovosti těchto oddělení, jejich efektivity a profitability a případné navržení nápravných opatření. Diplomová práce využívá výzkumné metody deskripce, analýzy a komparace. V teoretické části diplomové práce je zpracováno téma nákladových kalkulací ve vnitropodnikovém účetnictví pomocí literární rešerše. Praktická část diplomové práce je zpracována na základě interních dat vybraného podniku a zabývá se současnými kalkulacemi nákladů vybraného podniku, jejich vyhodnocením a návrhem nové metody pro zlepšení. Závěr práce se zabývá vyhodnocením výstupů nové metody, jejím srovnáním s původní metodou sledování nákladů a obsahuje doporučení pro podnik.
This thesis focuses on cost management within the internal accounting of a selected company. The main objective of this thesis is to develop a proposal for enhancing cost monitoring as a foundation for effective cost management. The proposed cost allocation method results in a detailed breakdown of costs, assigning them to individual departments within the company where these expenses originate. This enables a subsequent evaluation of departmental costs, efficiency, profitability, and the formulation of potential corrective actions. The research methods employed in this thesis include description, analysis, and comparison. The theoretical section of the thesis extensively explores cost calculations in internal accounting through literature research. The practical section relies on internal data from the chosen company, examining their current cost calculations, evaluating them, and suggesting a new method for improvement. The conclusion of this thesis assesses the outcomes of the new method, compares it with the original cost tracking approach, and provides recommendations for the company.
Description
Subject(s)
Alokace nákladů, controlling, kalkulace, řízení nákladů, vnitropodnikové účetnictví
Citation
ISSN
ISBN