Návrh koncepce environmentální interpretace pro oblast Hruboskalsko

Abstract
Tato bakalářská práce s názvem Návrh koncepce environmentální interpretace pro oblast Hruboskalsko se zabývá přístupem environmentální interpretace ve světě a České republice. Práce se snaží o výčet dosavadního vědění v oblasti environmentální interpretace. Dále práce rozkrývá fenomén důležitosti a jedinečnosti místa a možnosti přístupů k jeho interpretaci. Výše zmíněná teoretická část je základem pro část empirickou. Empirická část je tvořena dvěma výzkumy uskutečněnými v oblasti Hruboskalsko. První analýza zkoumá provedení (vzhled a funkčnost) stávajících naučných stezek Hruboskalska. Druhý výzkum se týká osobních významů návštěvníků Hruboskalska, které jsou následně děleny podle způsobu vazby k místu. Na obou analýzách byl následně vypracován obsah diskuze. Tématem diskuze je, do jaké míry korespondují stávající programy s osobními významy návštěvníků této oblasti. Vrcholem celé práce je doporučení ke zkvalitnění stávajících programů a návrh vlastního interpretačního konceptu.
This Bachelor thesis entitled Conception of Environmental Interpretation for Region Hruboskalsko discusses the approach environmental interpretation of the world and the Czech Republic. Bachelor thesis tries to summarize the current knowledge in the area of environmental interpretation. Furthermore, the work deals with the phenomenon of the importance and uniqueness of the place and the possibility of approaches to its interpretation. The aforementioned theoretical part is the basis for the empiric part. Empirical part consists of two studies undertaken in Hruboskalsko. The first analysis examines the design and functionality of existing nature trails Hruboskalsko. A second survey concerns personal meanings visitors Hruboskalsko. Answers were categorized by concept of place attachment. On the basis of both analyzes was subsequently work up discussion. The topic of discussion was the extent to which existing programs correspond with personal meanings of visitors to this area. The highlight of the work is the recommendation for the improvement of existing programs and the design of the interpretive concept.
Description
Subject(s)
environmentální interpretace, přírodní a kulturní dědictví, Hruboskalsko, vazba na místo, genius loci, naučná stezka, environmental interpretation, natural and cultural heritage, Hruboskalsko, place attachment, genius loci, educational trail
Citation
ISSN
ISBN