Perspektivy bezodpadového hospodaření v textilním průmyslu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou cirkulární ekonomiky a bezodpadového hospodaření, především v oblasti textilního průmyslu. Po krátkém přiblížení konceptu ekonomiky lineární se práce plně věnuje modelu C2C. V první kapitole se zaměřuje především na specifikaci základních pojmů a principů tohoto konceptu. Dále je definován textilní průmysl a zhodnoceny ekonomické ukazatele. Poté je popsána studie Labfresh, která vyhodnocuje největší evropské znečišťovatele v oblasti textilního průmyslu, současná situace v oblasti cirkulární ekonomiky a nejčastěji používané metody redukce textilních odpadů. Nakonec je porovnána situace v Evropské unii a České republice a popsány společnosti, které se již o redukci odpadů snaží. V rámci této práce byly vybrány čtyři společnosti, u kterých je viditelná různorodost jejich hlavní činnosti.
The bachelor thesis deals with the issue of circular economy and waste-free management, especially in the textile industry. After a brief introduction to the concept of linear economics, the thesis fully explores the C2C model. The first chapter focuses mainly on the specification of the basic ideas and principles of this concept. In the next part of the thesis, the textile industry is defined and the economic indicators are evaluated. Then, the Labfresh study is described, which evaluates the major European polluters in the textile industry, the current situation in the circular economy and the most commonly used textile waste reduction methods. Finally, the situation in the European Union and the Czech Republic is compared and companies that are already making efforts to reduce waste are introduced. Four companies, which have shown the diversity of their main activities, have been selected in this work.
Description
Subject(s)
Cirkulární ekonomika, bezodpadové hospodaření, textilní průmysl, redukce odpadů, textilní odpad, recyklace, Circular economy, waste-free management, textile industry, waste reduction, textile waste, recycling
Citation
ISSN
ISBN