Logistics concept of car manufacturing in a foreign production plant

Abstract
Tato práce se zabývá analýzou logistického konceptu výroby automobilů v zahraničním závodě vybrané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou charakterizovány logistické procesy a větší pozornost je věnována dopravním možnostem podniku. V analytické části je představen vybraný podnik a jeho zahraniční projekty a je provedena analýza logistických konceptů fungujících projektů. Ke konci poslední kapitoly je provedeno vyhodnocení a jsou navržena doporučení pro zlepšení logistického konceptu výroby automobilů v zahraničí.
This thesis deals with analyses of logistics concepts of car production in a foreign plant of a selected company. The thesis is divided into two parts, theoretical and analytical. In the theoretical part the logistic processes are characterised, and more attention is paid to the transport possibilities of the enterprises. In the analytical part the selected enterprise and its foreign projects are introduced, and an analysis of logistics concepts of functioning projects is made. Towards the end of the last chapter, an evaluation is made, and recommendations are proposed for improving the logistics concepts of car production abroad.
Description
Subject(s)
Balení, doprava, logistika, PEST analýza, výroba vozů, výroba v zahraničí
Citation
ISSN
ISBN