Nové trendy v technologii výroby sportovních oděvů

Abstract
Vybraná bakalářská práce s názvem Nové trendy v technologii výroby sportovních oděvů v úvodní části popisuje historii a vývoj sportovních oděvů od 20. století, věnuje se také členění sportovních oděvů, požadavkům a nejnovějším trendům. V závěrečné části se práce zabývá technickou dokumentací ve vybrané společnosti Arbis. Vývoj sportovních oděvů rozebírá několik nejznámějších sportů co nejvíce do podrobna a snaží se ukázat, jak se oděv vyvíjel. Dále jsou probrány požadavky na sportovní oděvy, včetně používaných materiálů, charakteristika výroby oděvů z pletenin a z tkanin a jejich následné porovnání. Neposledně je práce orientována na nejnovější trendy sportovních oděvů a v závěru se nachází technická dokumentace vybraných dvou oděvu z firmy Arbis, která se zabývá mimo jiné i výrobou sportovních oděvů.
Selected bachelor's thesis called New trends in the technology of sportswear production in the introductory part describes the history and development of sportswear from the 20th century, pursue division of sportswear, requirements and latest trend. In the final part of the work deals with the technical documentation in a selected company Arbis. The development of sportswear is analyzed by some of the most famous sports who are interested in more detailed information and show how evolve. Next are the requirements for sportswear, including the used materials, the characteristics of the production of knitwears, fabrics and their comparison. Last but not least, the work is focused on sports trends in clothing. In the end there is technical documentation of selected two garments from the company Arbis, which is interested, among other things, in the production of sportswear.
Description
Subject(s)
Pleteniny, sportovní oděvy, technická dokumentace, technologie výroby, Knitwear, sportswear, technical documentation, production technology
Citation
ISSN
ISBN