Optimalizace procesu hydrofilizace polypropylenového textilu pomocí DBD atmosférické plazmy

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá studiem plazmatické modifikace polypropylenové netkané textilie za účelem zvýšení její hydrifility. Plazmatické úpravy bylo docíleno použitím objemového dielektrického bariérového výboje (VDBD) ve vzduchu za atmosférického tlaku. Modifikovaná Washburnova metoda, ATR-FTIR spektroskopie a Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) byly použity pro zjištění fyzikálně chemických změn. Pro studium vrstvy nízkomolekulárního oxidovaného materiálu (LMWOM) byla použita metoda stanovení celkového organického uhlíku (TOC), metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a metoda kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS).
This Diploma thesis deals with plasma treatment of polypropylene nonwoven fabric in order to increase its hydrofility. Volume dielectric barrier discharge (VDBD) in air at atmospheric pressure was used for plasma treatment. Modified Washburn method, ATR-FTIR spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM) were used to determine physical and chemical changes. Total organic carbon (TOC) measurement, gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS) were used in order of study of the layer of low molecular weight oxides material (LMWOM).
Description
Subject(s)
VDBD, polypropylenová netkaná textilie, smáčivost, LMWOM, chromatografie, VDBD, polypropylene nonwoven fabric, wettability, LMWOM, chromatography
Citation
ISSN
ISBN