Vyhodnocení obchodních metod ve vybraném podniku

Abstract
Bakálářská práce se zabývá vyhodnocením obchodních metod ve vybraném podniku včetně popsání jednotlivých postupů, které ovlivňují v pozitivní a negativní míře prodávajícího či nakupujícího. Cílem práce je zhodnotit fungování daného maloobchodního podniku a navrhnout řešení, které pomohou vybrané společnosti zefektivnit jejich metody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na maloobchodní členění a na možné strategie, nebo analýzy, které obecně podniky aplikují či by mohly v praxi uplatňovat. Dále jsou v práci popsány vlivy, které signifikantně ovlivňují podnikání v maloobchodní sféře. V praktické části jsou popsány vybrané strategie, analýzy a metody, které ovliňují vybraný podnik. Jsou navrhnuta taková řešení, které mohou efektivně zvýšit prosperitu podniku.
The bachelor thesis deals with the evaluation of business methods in the selected company, including the description of individual procedures that affect positively and negatively the seller or buyer. The aim of the thesis is to evaluate the operations of the retail enterprise in question and to propose solutions that will help the selected company to streamline their methods. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on retail segmentation and on possible strategies or analyses that companies in general apply or could apply in practice. Furthermore, the thesis describes the influences that significantly affect business in the retail sector. In the practical part, selected strategies, analyses and methods that influence the selected enterprise are described. Solutions are proposed that can effectively increase the prosperity of the enterprise.
Description
Subject(s)
Maloobchod, Management, Marketing, Obchod, Obchodní metody, PEST, SWOT
Citation
ISSN
ISBN