Statistické vyhodnocení parametrů ojetých automobilů v ČR a jejich porovnání se zahraniční nabídkou.

Title Alternative:Statistical evaluation of parameters of second hand vehicles in the Czech republic and its comparison to foreign supply
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení parametrů ojetých automobilů v ČR a následné porovnání se zahraniční nabídkou. Vstupní parametry byly vybrány z inzerce a z německé statistiky TÜV. Výsledky testování jsou tříděny dle kategorií stáří automobilů použitého ve statistikách TÜV. Dalším kritériem třídění jsou třídy osobních automobilů. Jako zástupce zahraniční nabídky byla vybrána Německá Spolková Republika. Ta disponuje širokou nabídkou vozového parku a její inzertní společnosti jsou jedny z nejrozšířenějších v Evropě. Jedná se především o servery http://www.mobile.de a http://www.autoscout24.de. Z České republiky byl vybrán server http://www.sauto.cz, který jako jediný poskytl data k této práci a položil tím základní kámen k vypracování. První část práce obsahuje teoretický podklad ke statistickému zkoumání, který je aplikován na sebraná data. Toho je pak využito při analýze, vyhodnocování a porovnávání parametrů. V druhé kapitole je vysvětlena podstata německé statistiky TÜV. Další kapitola se věnuje sběru dostupných dat. Modely osobních automobilů byly vybrány z žebříčků statistik TÜV takovým způsobem, aby měla každá třída OA alespoň jednoho zástupce. Hlavními sbíranými daty bylo palivo, rok výroby, cena a najeté km. Vedlejší parametry, které mají pouze informativní charakter jsou objem motoru, výkon motoru, typ karoserie. Kapitola 4 popisuje analýzu a vyhodnocení získaných dat. Analýza byla tvořena v programu Microsoft Office Excel takovým způsobem, aby bylo možné využít strukturu souboru pro data následujících let. Vyhodnocení a porovnání analyzovaných dat je provedeno několika testy. Poslední kapitola se zaměřuje na metodiku výběru optimálního vozu dle hledisek palivo, původ a cena. V práci není brán ohled na výbavu a bezpečnost osobních automobilů.
The aim of the bachelor paper is the evaluation of the parameters of the second-hand cars in the Czech Republic and the subsequent comparison with the foreign offer. Entry parameters were chosen from the advertising and from the German statistics TÜV. Test results are classified according to the categories of the age in the statistics TÜV. Another classifying criterion is classes of private cars. Germany was chosen as the representative of the foreign offer. Germany disposes of the broad offer of wagon lines and its advertising companies are one of the most extensive in Europe, mainly servers http://www.mobile.de and http://www.autoscout24.de. The server http://www.sauto.cz was chosen from the Czech Republic and as the only one afforded data for this work and put down the basic stone from the elaboration. The first part contains theoretical basis for the statistics research, which is applied to the collected data and than exploited in the analysis, evaluation and the comparison of the parameters. The essence of the German statistics is explained in the second chapter. Another chapter is devoted to collecting of the available data. Models of the private cars were chosen from the chart statistics TÜV in such way that every class OA has at least one representative. Main parameters of the collecting were chosen fuel, vintage, price and beaten kilometers. Subordinate parameters, which have only informative character, are the volume of the engine, the delivery of the engine and the type of the body. The chapter four describes analysis and the evaluation of the obtained data. The analysis was made by the programme Microsoft Office Excel in such way that it is possible to use the structure of the set for the data in the following years. The evaluation and the comparison of the analyzed data are made by some tests. The last chapter is focused on the methodology of the selection optimal car according to the fuel, origin and price. There is not taken the regard to the equipment and the safety factor of the private cars in the work.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 47
Subject(s)
ojetý automobil, deskriptivní statistika, analýza a vyhodnocení statistického souboru, náhodná veličina, statistika tüv, second hand car, descriptive statistics, analysis and the evaluation of the statistical file, random quantity, statistics tüv
Citation
ISSN
ISBN